RON NICOLETTI GULFSTREAM TAHMİNİ

1.Koşu: 11-1-8
2.Koşu: 5-2-1
3.Koşu: 7-2-1
4.Koşu: 7-1-5
5.Koşu: 4 BIG SPENDER BANKO
6.Koşu: 7-11-10
7.Koşu: 3-8-7
8.Koşu: 10-1-2
9.Koşu: 4-5-2

PEDRO CASELLA GULFSTREAM TAHMİNLERİ

1.Koşu: 5-11-10-1
2.Koşu: 3-2-1-5
3.Koşu: 7-1-2-3
4.Koşu: 3-5-2-7
5.Koşu: 4 BIG SPENDER BANKO
6.Koşu: 11-1-6-3
7.Koşu: 3 SIR JUANCHO // 7-1-6
8.Koşu: 3-14-2-10
9.Koşu: 5-4-7
ACACIA COURTNEY GULFSTREAM TAHMİNİ

1.Koşu: 1-4-11-5
2.Koşu2-5-4-1
3.Koşu: 7-2-3-1
4.Koşu: 7 FACTORIZATION BANKO
5.Koşu: 1-2-4-12
6.Koşu: 11-7-6-9
7.Koşu: 1-7-3-8
8.Koşu: 8 SHIKAKA // 7-10-2
9.Koşu: 2-5-1-7
JASON BLEWITTS GULFSTREAM TAHMİNİ

1.Koşu: 4 WINDFALL PROFIT BANKO
2.Koşu: 5-2-1-6
3.Koşu: 7-2-1-3
4.Koşu: 5-3-7-4
5.Koşu: 4-12-1-2
6.Koşu: 7-11-1-8
7.Koşu: 6-3-7-1
8.Koşu: 2-1-7-8
9.Koşu: 4-5-2-7